Find DIB medlem
Log ind
Log ind
Find

Om Teknisk Isolering

Isolering kan opdeles i to hovedkategorier: Bygningsisolering og Teknisk Isolering.
Bygningsisolering omfatter isolering af passive bygningsdele som vægge, loft og gulve. DIB beskæftiger sig primært med den anden kategori: teknisk isolering.

 

TEKNISK ISOLERING

Teknisk isolering er isolering af tekniske installationer. Under tekniske installationer skal der forstås vandrør, varmerør, ventilationskanaler, kedler, procesrør og andre installationer, som bærer et medie.
Teknisk isolering kan opdeles yderligere i

• HVAC (Tekniske installationer som del af bygningsdrift)
• Procesinstallationer
• Brandisolering
 

HVAC

Heating, Ventilation, Aircondition and Control er en fællesbetegnelse for, hvad HVAC dækker over. Generelt skal et bygningsværk klimastyres, projekteres individuelt og tilpasses bygningen efter de forskrifter, HVAC-anlægget kræver i forhold til gældende lovgivning. DIB’s medlemmer er specialister i at isolere HVAC-anlæg, så de overholder gældende normer og regulativer, herunder DS 452.

Installationstyper inden for HVAC-anlæg kan være af forskellig art, og kan desuden være i kombination med hinanden. Når et HVAC-anlæg skal projekteres, er det derfor vigtigt at have kendskab til disse installationstyper, så man kan garantere kvaliteten - primært i udførelsen, men også i rådgivningsmæssig sammenhænge.

De forskellige typer HVAC-anlæg
For at kunne tilpasse de enkelte isoleringstyper til et HVAC-anlæg skal man have et godt kendskab til de forskellige HVAC-anlægstyper.

De typiske HVAC-anlæg er følgende:

• Varmeanlæg
• Ventilationsanlæg
• Køleanlæg

Varme-/køleanlæg er som regel installationer, som sikrer og styrer et bygningsværks opvarmning og køling.
Varmeanlæg kan f.eks. være et vandbårent anlæg, som fordeler vandet ud til varmegivere som radiatorer, gulvvarme mv. Varmekilderne kan være af forskellig art med forskellig opvarmningssystemer, heriblandt:

• Centralvarme
• Fjernvarme
• Naturgas
• Olie
• Biomassekedler
• Ventilationsanlæg
• Køleanlæg
• Varmepumpeanlæg
• Luft til luft-anlæg
• Luft til jord-anlæg
• Jordvarme
• Solvarme

Køleanlæg består af installationer, som kan nedkøle et bygningsværk. Køleenergien opvækkes oftest af en kølekompressor. Der findes også anlæg, der henter energien ud af havvand eller grundvand. Her undgås brug af kompressorer, der bruger meget energi. Det nedkølede medie (vand-, brine- eller glykolopløsninger) distribueres til forbrugspunkter via et rørsystem. Fordelingen af køling i bygningen kan også foregå ved nedkøling af luft via:
• Centralkøling
• Luftkøling
• Kølestråling (kølebafler)

Ventilationsanlæg består af kanalinstallationer, som flytter luften rundt i bygningen, og samtidig sikrer, at der sker et luftskifte mellem luften inde i bygningen og udeluften. Luften kan varmes op eller køles ned, så den enkelte bygnings klimabehov bliver dækket. Den gældende lovgivning er BR18 og DS 447 Ventilation i bygninger. Der findes mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer.
 

PROCESINSTALLATIONER (INDUSTRI OG PRODUKTION)

Isolering af procesanlæg har sin egen del i DS 452. Disse installationer er en del af en industriel eller produktionsproces, som udelukkende anvendes til produktion, og ikke til at forsyne bygninger med energi eller brugsvand. Bygningsreglementets krav er derfor ikke gældende her. Det er op til Kunden at bestemme isoleringsgraden. Det er ofte overfladetemperaturen af isoleringen, som der stilles krav til; temperaturen må som regel ikke overstige 50° C.


BRANDISOLERING

Brandisolering er passiv brandbeskyttelse af bygningsdele med sprinklere, andre slukningsinstallationer og ventilation.

Brandbeskyttelse af bygningsdele indeholder isolering af bærende stålkonstruktioner og betondæk. I tilfælde af brand vil brandisolering opretholde stålets eller betonens bygningsmæssige egenskaber i en defineret tid.
Ved gennembrydning af brandadskillende bygningsdele er det vigtigt at reetablere skellet til den tidligere brandmæssige værdi. Dette gøres ofte ved særlige godkendte systemer baseret på mineraluld, brandhæmmende fugemasser og forskellige bøsninger.

Sprinkler- og andre slukningsinstallationer er vitale dele af brandbekæmpelsesinstallationen. Forsyningsledninger skal sikres mod brand med speciel brandisolering.

Ventilationsanlæg beskyttes mod brand for at undgå brandspredning fra et rum til et andet. Brandsmitte kan virke i to retninger; indefra en kanal ud i et rum og omvendt. Brandbeskyttelse af ventilationsanlæg er underlagt DS 428.
For alle former for brandisolering er det væsentligt at overholde brandisoleringsproducentens montagevejledninger.


LYDISOLERING

I meget moderne byggerier er der ikke kun krav til varme-, kulde- og brandsikring, men også krav til forplantningen af lyd igennem bygningen og igennem bygningsinstallationerne.

Oftest vil de oplevede gener opstå i forbindelse med svingninger i installationer eller deciderede huller i konstruktionerne. Begge dele kan som oftest elimineres med forskellige isolerende produkter.

Meget isolering har glimrende lydreducerende egenskaber, og er med til at dæmpe de svingninger, som lyden ofte forplanter sig igennem.

Mange mineraluldsprodukter har specifikke lydværdier for, hvor meget lyd (dB) de kan dæmpe i hvilke spektre. Ved henvendelse til DIB’s medlemmer vil du få rådgivning omkring udførelse og funktion.


 
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 3377 3932, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Virksomhed:
*
Telefonnummer:
*
Email:
*

Aktuelt

Nyheder og aktiviteter
Se nyheder

Fokusområder

Læs mere om DIB's strategi
Se vores vision

Videnscenter

Her finder du relevant information om vores branche
Bliv klogere her

Medlemsfordele

Det får du i DIB
Se alle fordele

DIB

Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening
H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V
 
Links

Persondatapolitik (GDPR)
Annoncering

 
Internationalt 
Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening | H.C. Andersens Boulevard 18 | 1787 København V | Tlf.: 3377 3932